หมวดหมู่ สุขภาพ  - 4.ทรัพยากรทางสาธารณสุข
ตารางที่ 4.6
ชื่อตาราง สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (ค่ายา ค่ารักษา) ต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด (GDP) ปี พ.ศ. 2536 - 2561  รายปี
รายละเอียด
ปรับปรุงข้อมูล 23 สิงหาคม 2562 8:51
เลือกข้อมูลสถิติสำหรับสร้างกราฟแท่ง... ความเหมาะสมของการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟต่างๆขึ้นอยู่กับข้อมูลสถิติ
เลือกหัวข้อทางแถวที่สนใจ
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 
 
 
เลือกหัวข้อทางคอลัมน์ที่สนใจ
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ
รายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมุ่  สุขภาพ
หมวดหมู่ย่อย  1.สถานะสุขภาพ
ตารางที่ 1.1 จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายภาคและเพศ ปี พ.ศ. 2544 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.2 จำนวนการเกิดมีชีพทั้งประเทศ จำแนกตามน้ำหนักเด็กแรกเกิด กลุ่มอายุมารดาและเพศ ปี พ.ศ. 2549 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.3 จำนวนและอัตราเจริญพันธุ์ ต่อประชากรหญิง 1,000 คน จำแนกตามกลุ่มอายุมารดา ปี พ.ศ. 2545 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.4 จำนวนและอัตรามารดาตายต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกรายภาค ปี พ.ศ. 2544 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.5 จำนวนและอัตราตายทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกรายภาคและเพศ ปี พ.ศ. 2544 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.6 จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ ปี พ.ศ. 2537 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.7 อัตราการตายด้วยโรคสำคัญ ต่อประชากรแสนคน จำแนกรายภาค ปี พ.ศ. 2541 - 2560 รายปี
ตารางที่ 1.8 อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติต่อประชากร 1,000 คน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 - 2560 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  2.การป้องกัน
ตารางที่ 2.1 จำนวนประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป จำแนกตามการออกกำลังกาย กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2554 รายปี
ตารางที่ 2.2 จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ทํากิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา/ออกกําลังกาย หรือทํากิจกรรมนันทนาการ จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค ปี พ.ศ. 2558 - 2558 รายปี
ตารางที่ 2.3 ร้อยละของประชากร จำแนกตามการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพระหว่าง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ประเภทของบริการที่ใช้ ครั้งสุดท้าย เพศ และเขตการปกครอง ปี พ.ศ. 2546 - 2558 รายปี
หมวดหมู่ย่อย  3.เจ็บป่วย
ตารางที่ 3.1 จำนวนและอัตราการเจ็บป่วย ด้วยโรคสำคัญ ปี พ.ศ. 2537 - 2560 รายปี
ตารางที่ 3.2 จำนวนและอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง ปี พ.ศ. 2546 - 2562 รายไตรมาส
หมวดหมู่ย่อย  4.ทรัพยากรทางสาธารณสุข
ตารางที่ 4.1 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2537 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.2 จำนวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน ปี พ.ศ. 2537 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.3 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.4 จำนวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์1คน จำแนกรายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.5 จำนวนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำแนกตามรายภาค ปี พ.ศ. 2545 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.6 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (ค่ายา ค่ารักษา) ต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด (GDP) ปี พ.ศ. 2536 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.7 งบประมาณที่ได้รับของกระทรวงสาธารณสุข (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2546 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.8 จำนวนแพทย์ จำแนกตามสังกัด รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.9 จำนวนทันตแพทย์ จำแนกตามสังกัด รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.10 จำนวนเภสัชกร จำแนกตามสังกัด รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.11 จำนวนพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตามสังกัด รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.12 จำนวนพยาบาลเทคนิค จแนกตามสังกัด รายภาค ปี พ.ศ. 2547 - 2561 รายปี
ตารางที่ 4.13 จำนวนเตียง สัดส่วนเตียงต่อประชากร จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนวันอยู่ผู้ป่วยใน และอัตราการครองเตียง จำแนกรายภาค ปี พ.ศ. 2545 - 2561 รายปี