ค้นหาเอกสารสารสนเทศ
ชื่อเอกสาร
หมวดหมู่ ปี พ.ศ.     
หัวเรื่อง
   
HAI Human Achievement Index ครัวเรือนคนเดียว ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ความเหลื่อมล้ำ นโยบาย ประชากรแฝง ประเมินผล ผู้สูงอายุ ภาวะสังคม ระดับจังหวัด รายงาน สถานการณ์ DEMOGRAPHIC HAI MDG POLICY SITUATION กวดวิชา การบริโภค การวิเคราะห์ การสร้างความเป็นธรรม ขายบริการทางเพศ ครัวเรือน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความยากจน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ความเหลื่อมล้ำ ค่าจ้างขั้นต่ำ งานวิจัย ดัชนีความก้าวของคน (HAI) ระดับจังหวัดกาญจนบุรี และนครพนม ดัชนีความก้าวหน้าของคน ตัวชี้วัด ติดตามความก้าวหน้า แถลงข่าว บวร ประชากร ประเมิน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาวะสังคม ยุทธศาสตร์ ระดับภาค รายงาน แรงงานไทย โรคอ้วน ลดความเหลื่อมล้ำ สหัสวรรษ สำมะโนประชากร เส้นความยากจน อาเซียน

ชื่อเอกสารหัวเรื่องปีที่จัดทำหน่วยงาน
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2553 ภาวะสังคม 2554 สศช.
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2552 ภาวะสังคม 2553 สศช.
ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก ปี 2553 ภาวะสังคม 2553 สศช.
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2553 ภาวะสังคม 2553 สศช.
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2553 ภาวะสังคม 2553 สศช.
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2551 ภาวะสังคม 2552 สศช.
ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก ปี 2552 ภาวะสังคม 2552 สศช.
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2552 ภาวะสังคม 2552 สศช.
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2552 ภาวะสังคม 2552 สศช.
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2550 ภาวะสังคม 2551 สศช.
123